Is er altijd een betontrap nodig in geval van een natuursteenbekleding?

Neen, er bestaan nog andere systemen die net zo goed dienen als basis voor een natuursteenbekleding.

"Open natuursteentrappen" zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Kan een natuursteentrap nog geïntegreerd worden bij renovaties of bestaande woningen?

Jazeker, er zijn zelfs verschillende alternatieven mogelijk.

Afhankelijk van de situatie ter plaatse stellen wij een oplossing op maat voor.

Kan er nog iets gedaan worden met een bestaande "slechte" betontrap?

Meestal wel.

Onze trapstudie is ook toepasselijk voor het verbeteren van "slechte" betontrappen.

Welke natuursteensoorten kunnen gebruikt worden voor trappen en hoe zit het met het onderhoud ervan?

Rekening houdende met hun specifieke eigenschappen komen de meeste soorten in aanmerking.

Meestal is het onderhoud zeer eenvoudig doch verschillend per steensoort.

De juiste onderhoudsmethode wordt besproken tijdens Uw materiaalkeuze.


Batibouw 2020 - Wedstrijdreglement

BATIBOUW 2020 - WEDSTRIJDREGLEMENT

Reglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de actie (hierna genoemd: de Wedstrijd) van “Natuursteentrappen.be & Vloeren.be”, Daglandstraat 32 te 8800 Roeselare (hierna genoemd: de Organisator), tijdens Batibouw 2020.

Artikel 1: Voorwaarden

De deelname aan de Wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn en die een bezoek brengen aan Batibouw 2020.

De werknemers van de Organisator mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Mogen evenmin deelnemen aan de Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen van de werknemers van de Organisator.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd.

De Organisator van de Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden buiten zijn wil om.

De Organisator neemt bij de bekendmaking van de winnaar contact op met de winnaar.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (GDPR).  Een deelnemer heeft te allen tijde het recht om zijn verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren, aan te passen of te laten verwijderen, en dit op schriftelijk verzoek.

De deelnemers aanvaarden dat de Organisator het recht heeft hun gegevens aan te wenden voor eigen promotionele doeleinden, zoals het toesturen van een nieuwsbrief, uitnodigingen tot activiteiten, beurspromoties, enz…  Iedere deelnemer kan zich evenwel te allen tijde hiervoor uitschrijven.

De deelnemers aanvaarden dat de Organisator het recht heeft om hun naam te gebruiken om de winnaar aan te kondigen.  Het aanvaarden van de prijs door de winnaar impliceert ook de toestemming aan de Organisator om het project met oa. foto’s te publiceren bij eigen campagnes en op alle media.

Artikel 2: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 29/02/2020 om 10.00h

Einde van de Wedstrijd: 08/03/2020 om 18.30h

De prijs wordt uiterlijk op 31/03/2020 aan de winnaar meegedeeld.

Artikel 3: Deelname

Deelname aan de Wedstrijd is geheel gratis en gebeurt door het invullen van een papieren wedstrijdformulier. Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer tussen 29/02/2020 10.00h & 08/03/2020 18.30h het wedstrijdformulier correct en volledig invullen en deponeren in de urne op de stand van de Organisator.

De deelnemer moet een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag beantwoorden.

De deelnemer moet het antwoord geven op de wedstrijdvraag: “In welk land wordt de natuursteen ontgonnen waarmee de gepresenteerde trap op onze stand is uitgevoerd?”

De deelnemer antwoordt op de schiftingsvraag: “Hoeveel geldige wedstrijdformulieren zullen wij ontvangen hebben op 08/03/2020 om 18.30h?”

De deelnemer vult zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden.

Elke deelnemer, per naam, per adres, per telefoonnummer, mag slechts één (1) keer deelnemen aan de Wedstrijd. Bij meerdere inzendingen van een deelnemer, wordt slechts één (1) formulier willekeurig weerhouden voor deelname aan de Wedstrijd. De overige formulieren worden vernietigd en tellen niet mee als geldig formulier en als antwoord op de wedstrijdvraag.

Artikel 4: De prijs wordt éénmaal (1x) uitgereikt

Één (1) waardebon/cheque van “Natuursteentrappen.be & Vloeren.be” op naam, twv. € 1.000,00, niet overdraagbaar en geldig bij een bestelling vanaf € 10.000,00 + btw vóór 30/06/2020.

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen.

Artikel 5: De winnaar

De deelnemer die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en het dichtst naar de realiteit de schiftingsvraag beantwoordt is de winnaar. In geval van een ex aequo zal een “onschuldige kinderhand” de enige winnaar bepalen.

Artikel 6: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.